دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Optimage یک برنامه پیشرفته با ابزار‌های کامل جهت فشرده کردن تصاویر (بدون اُفت کیفیت) برای استفاده در وبسایت‌ها، ذخیره‌سازی ، برنامه‌ها و یا به اشتراک‌گذاری است. تنها کافیست عکس مورد نظر را داخل برنامه بیاورید تا ۱۰ برابر سایز آن را کم کند و حتی یک درصد از کیفیت آن کم نشود. این برنامه به […]

برنامه Optimage یک برنامه پیشرفته با ابزار‌های کامل جهت فشرده کردن تصاویر (بدون اُفت کیفیت) برای استفاده در وبسایت‌ها، ذخیره‌سازی ، برنامه‌ها و یا به اشتراک‌گذاری است. تنها کافیست عکس مورد نظر را داخل برنامه بیاورید تا ۱۰ برابر سایز آن را کم کند و حتی یک درصد از کیفیت آن کم نشود. این برنامه به […]

برنامه Optimage یک برنامه پیشرفته با ابزار‌های کامل جهت فشرده کردن تصاویر (بدون اُفت کیفیت) برای استفاده در وبسایت‌ها، ذخیره‌سازی ، برنامه‌ها و یا به اشتراک‌گذاری است. تنها کافیست عکس مورد نظر را داخل برنامه بیاورید تا ۱۰ برابر سایز آن را کم کند و حتی یک درصد از کیفیت آن کم نشود. این برنامه به […]

برنامه Optimage یک برنامه پیشرفته با ابزار‌های کامل جهت فشرده کردن تصاویر (بدون اُفت کیفیت) برای استفاده در وبسایت‌ها، ذخیره‌سازی ، برنامه‌ها و یا به اشتراک‌گذاری است. تنها کافیست عکس مورد نظر را داخل برنامه بیاورید تا ۱۰ برابر سایز آن را کم کند و حتی یک درصد از کیفیت آن کم نشود. این برنامه به […]