دنبال چه چیزی هستید؟

این برنامه یک برنامه کم حجم اما بسیار قدرتمند است و امکان دسترسی سریع و آسان به سرورهای Postgres را می‌دهد. SQLPro for Postgres تنها برای PostgresSQL است و با سرورهای پایگاه‌های داده دیگر نظیر MSSQL یا mySQL کار نخواهد کرد! ویژگی‌ها ترکیب برجسته هوشمند و خودکار اتصال از طریق رابط بر اساس جدول بندی پشتیبانی برای اجرای چند نمایش به […]

این برنامه یک برنامه کم حجم اما بسیار قدرتمند است و امکان دسترسی سریع و آسان به سرورهای Postgres را می‌دهد. SQLPro for Postgres تنها برای PostgresSQL است و با سرورهای پایگاه‌های داده دیگر نظیر MSSQL یا mySQL کار نخواهد کرد! ویژگی‌ها ترکیب برجسته هوشمند و خودکار اتصال از طریق رابط بر اساس جدول بندی پشتیبانی برای اجرای چند نمایش به […]

این برنامه یک برنامه کم حجم اما بسیار قدرتمند است و امکان دسترسی سریع و آسان به سرورهای Postgres را می‌دهد. SQLPro for Postgres تنها برای PostgresSQL است و با سرورهای پایگاه‌های داده دیگر نظیر MSSQL یا mySQL کار نخواهد کرد! ویژگی‌ها ترکیب برجسته هوشمند و خودکار اتصال از طریق رابط بر اساس جدول بندی پشتیبانی برای اجرای چند نمایش به […]

این برنامه یک برنامه کم حجم اما بسیار قدرتمند است و امکان دسترسی سریع و آسان به سرورهای Postgres را می‌دهد. SQLPro for Postgres تنها برای PostgresSQL است و با سرورهای پایگاه‌های داده دیگر نظیر MSSQL یا mySQL کار نخواهد کرد! ویژگی‌ها ترکیب برجسته هوشمند و خودکار اتصال از طریق رابط بر اساس جدول بندی پشتیبانی برای اجرای چند نمایش به […]