دنبال چه چیزی هستید؟

TeoreX Inpaint برنامه‌ای برای حذف و بازسازی نواحی انتخاب شده از تصاویر است. این برنامه قسمت‌هایی را که می‌خواهید با پیکسل‌های نزدیک به آن قسمت بازسازی می‌کند و هرگونه اشیا و اجسام ناخواسته مانند خطوط برق، افراد، متن یا هر چیز دیگری را حذف می‌کند. برنامه TeoreX Inpaint به طور خودکار ناحیه انتخاب شده را پاکسازی می کند. اگر یک شی غیر […]

TeoreX Inpaint برنامه‌ای برای حذف و بازسازی نواحی انتخاب شده از تصاویر است. این برنامه قسمت‌هایی را که می‌خواهید با پیکسل‌های نزدیک به آن قسمت بازسازی می‌کند و هرگونه اشیا و اجسام ناخواسته مانند خطوط برق، افراد، متن یا هر چیز دیگری را حذف می‌کند. برنامه TeoreX Inpaint به طور خودکار ناحیه انتخاب شده را پاکسازی می کند. اگر یک شی غیر […]

TeoreX Inpaint برنامه‌ای برای حذف و بازسازی نواحی انتخاب شده از تصاویر است. این برنامه قسمت‌هایی را که می‌خواهید با پیکسل‌های نزدیک به آن قسمت بازسازی می‌کند و هرگونه اشیا و اجسام ناخواسته مانند خطوط برق، افراد، متن یا هر چیز دیگری را حذف می‌کند. برنامه TeoreX Inpaint به طور خودکار ناحیه انتخاب شده را پاکسازی می کند. اگر یک شی غیر […]

TeoreX Inpaint برنامه‌ای برای حذف و بازسازی نواحی انتخاب شده از تصاویر است. این برنامه قسمت‌هایی را که می‌خواهید با پیکسل‌های نزدیک به آن قسمت بازسازی می‌کند و هرگونه اشیا و اجسام ناخواسته مانند خطوط برق، افراد، متن یا هر چیز دیگری را حذف می‌کند. برنامه TeoreX Inpaint به طور خودکار ناحیه انتخاب شده را پاکسازی می کند. اگر یک شی غیر […]