دنبال چه چیزی هستید؟

Sims 2 با کوله باری از تجربه ها و ویژگی های جدید بار دیگر به مک شما بازگشت! وارد دنیای مجازی بی حد مرز شوید و زندگی را آنطور گه می خواهید بسازید.