دنبال چه چیزی هستید؟

Jettison ببرنامه ای که به طور اتوماتیک دیسک های خارجی را به هنگام خاموش شدن Mac در خارج میکند. به هنگامی که شما Mac را خاموش می کنید و از اتاق بیرون می روید. تنها در Mac را ببندید و این برنامه دیسک شما، iPodو یا هر جیز دیگری که وصل باشد را از دستگاه […]

Jettison ببرنامه ای که به طور اتوماتیک دیسک های خارجی را به هنگام خاموش شدن Mac در خارج میکند. به هنگامی که شما Mac را خاموش می کنید و از اتاق بیرون می روید. تنها در Mac را ببندید و این برنامه دیسک شما، iPodو یا هر جیز دیگری که وصل باشد را از دستگاه […]

Jettison ببرنامه ای که به طور اتوماتیک دیسک های خارجی را به هنگام خاموش شدن Mac در خارج میکند. به هنگامی که شما Mac را خاموش می کنید و از اتاق بیرون می روید. تنها در Mac را ببندید و این برنامه دیسک شما، iPodو یا هر جیز دیگری که وصل باشد را از دستگاه […]

Jettison ببرنامه ای که به طور اتوماتیک دیسک های خارجی را به هنگام خاموش شدن Mac در خارج میکند. به هنگامی که شما Mac را خاموش می کنید و از اتاق بیرون می روید. تنها در Mac را ببندید و این برنامه دیسک شما، iPodو یا هر جیز دیگری که وصل باشد را از دستگاه […]

Jettison ببرنامه ای که به طور اتوماتیک دیسک های خارجی را به هنگام خاموش شدن Mac در خارج میکند. به هنگامی که شما Mac را خاموش می کنید و از اتاق بیرون می روید. تنها در Mac را ببندید و این برنامه دیسک شما، iPodو یا هر جیز دیگری که وصل باشد را از دستگاه […]