دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Hazel خانه دار شخصی شماست٬ فولدر‌های شما را بر اساس قوانینی که شما تعیین می کنید سازماندهی و مرتب سازی می‌کند. همچنین Hazel می‌تواند سطل زباله شما را مدیریت کند و همچنین بر روی پاک کردن برنامه‌های شما تمرکز کند! سازماندهی فایل‌ها نامی آشنا برای شماست. فیلتر بر اساس اسم فایل‌ها٬ نوع آن‌ها٬ تاریخ٬ سایت […]

برنامه Hazel خانه دار شخصی شماست٬ فولدر‌های شما را بر اساس قوانینی که شما تعیین می کنید سازماندهی و مرتب سازی می‌کند. همچنین Hazel می‌تواند سطل زباله شما را مدیریت کند و همچنین بر روی پاک کردن برنامه‌های شما تمرکز کند! سازماندهی فایل‌ها نامی آشنا برای شماست. فیلتر بر اساس اسم فایل‌ها٬ نوع آن‌ها٬ تاریخ٬ سایت […]

برنامه Hazel خانه دار شخصی شماست٬ فولدر‌های شما را بر اساس قوانینی که شما تعیین می کنید سازماندهی و مرتب سازی می‌کند. همچنین Hazel می‌تواند سطل زباله شما را مدیریت کند و همچنین بر روی پاک کردن برنامه‌های شما تمرکز کند! سازماندهی فایل‌ها نامی آشنا برای شماست. فیلتر بر اساس اسم فایل‌ها٬ نوع آن‌ها٬ تاریخ٬ سایت […]

برنامه Hazel خانه دار شخصی شماست٬ فولدر‌های شما را بر اساس قوانینی که شما تعیین می کنید سازماندهی و مرتب سازی می‌کند. همچنین Hazel می‌تواند سطل زباله شما را مدیریت کند و همچنین بر روی پاک کردن برنامه‌های شما تمرکز کند! سازماندهی فایل‌ها نامی آشنا برای شماست. فیلتر بر اساس اسم فایل‌ها٬ نوع آن‌ها٬ تاریخ٬ سایت […]

برنامه Hazel خانه دار شخصی شماست٬ فولدر‌های شما را بر اساس قوانینی که شما تعیین می کنید سازماندهی و مرتب سازی می‌کند. همچنین Hazel می‌تواند سطل زباله شما را مدیریت کند و همچنین بر روی پاک کردن برنامه‌های شما تمرکز کند!

برنامه Hazel خانه دار شخصی شماست٬ فولدر‌های شما را بر اساس قوانینی که شما تعیین می کنید سازماندهی و مرتب سازی می‌کند. همچنین Hazel می‌تواند سطل زباله شما را مدیریت کند و همچنین بر روی پاک کردن برنامه‌های شما تمرکز کند!

برنامه Hazel خانه دار شخصی شماست٬ فولدر های شما را بر اساس قوانینی که شما تعیین می کنید سازماندهی و مرتب سازی می کند. همچنین Hazel می تواند سطل زباله شما را مدیریت کند و همچنین بر روی پاک کردن برنامه های شما تمرکز کند!