دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Time Sink مقدار زمان استفاده از هر برنامه یا هر پنجره در مک شما را محاسبه می‌کند و به شما گزارش می‌دهد. شما می‌توانید از گزارشات خروجی بگیرید و با مدیریت زمان بهتر، کار‌های خود را کاربردی‌تر کنید. به کمک برنامه Time Sink شما می‌توانید زمان‌های بیهوده‌ای که در برنامه‌های مختلف سپری می‌کنید را اندازه‌گیری کنید […]

برنامه Time Sink مقدار زمان استفاده از هر برنامه یا هر پنجره در مک شما را محاسبه می‌کند و به شما گزارش می‌دهد. شما می‌توانید از گزارشات خروجی بگیرید و با مدیریت زمان بهتر، کار‌های خود را کاربردی‌تر کنید. به کمک برنامه Time Sink شما می‌توانید زمان‌های بیهوده‌ای که در برنامه‌های مختلف سپری می‌کنید را اندازه‌گیری کنید […]