دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Tabby (با نام سابق Terminus) یک شبیه‌ساز برنامه ترمینال در مک است که امکانات فوق‌العاده‌ای دارد و یک ابزار کامل و حرفه‌ای برای تمامی افرادی که مدیریت سرور‌ها را انجام می‌دهند به شمار می‌رود. ویژگی‌ها مدیریت کامل کانکشن‌های SSH دارای تم‌ها و رنگ‌بندی‌های مختلف کلید‌های میانبر کاربردی با قابلیت شخصی‌سازی انتقال مستقیم فایل‌ها به SSH […]

برنامه Tabby (با نام سابق Terminus) یک شبیه‌ساز برنامه ترمینال در مک است که امکانات فوق‌العاده‌ای دارد و یک ابزار کامل و حرفه‌ای برای تمامی افرادی که مدیریت سرور‌ها را انجام می‌دهند به شمار می‌رود. ویژگی‌ها مدیریت کامل کانکشن‌های SSH دارای تم‌ها و رنگ‌بندی‌های مختلف کلید‌های میانبر کاربردی با قابلیت شخصی‌سازی انتقال مستقیم فایل‌ها به SSH […]

برنامه Tabby (با نام سابق Terminus) یک شبیه‌ساز برنامه ترمینال در مک است که امکانات فوق‌العاده‌ای دارد و یک ابزار کامل و حرفه‌ای برای تمامی افرادی که مدیریت سرور‌ها را انجام می‌دهند به شمار می‌رود. ویژگی‌ها مدیریت کامل کانکشن‌های SSH دارای تم‌ها و رنگ‌بندی‌های مختلف کلید‌های میانبر کاربردی با قابلیت شخصی‌سازی انتقال مستقیم فایل‌ها به SSH […]

برنامه Tabby (با نام سابق Terminus) یک شبیه‌ساز برنامه ترمینال در مک است که امکانات فوق‌العاده‌ای دارد و یک ابزار کامل و حرفه‌ای برای تمامی افرادی که مدیریت سرور‌ها را انجام می‌دهند به شمار می‌رود. ویژگی‌ها مدیریت کامل کانکشن‌های SSH دارای تم‌ها و رنگ‌بندی‌های مختلف کلید‌های میانبر کاربردی با قابلیت شخصی‌سازی انتقال مستقیم فایل‌ها به SSH […]

برنامه Tabby (با نام سابق Terminus) یک شبیه‌ساز برنامه ترمینال در مک است که امکانات فوق‌العاده‌ای دارد و یک ابزار کامل و حرفه‌ای برای تمامی افرادی که مدیریت سرور‌ها را انجام می‌دهند به شمار می‌رود. ویژگی‌ها مدیریت کامل کانکشن‌های SSH دارای تم‌ها و رنگ‌بندی‌های مختلف کلید‌های میانبر کاربردی با قابلیت شخصی‌سازی انتقال مستقیم فایل‌ها به SSH […]

برنامه Tabby (با نام سابق Terminus) یک شبیه‌ساز برنامه ترمینال در مک است که امکانات فوق‌العاده‌ای دارد و یک ابزار کامل و حرفه‌ای برای تمامی افرادی که مدیریت سرور‌ها را انجام می‌دهند به شمار می‌رود. ویژگی‌ها مدیریت کامل کانکشن‌های SSH دارای تم‌ها و رنگ‌بندی‌های مختلف کلید‌های میانبر کاربردی با قابلیت شخصی‌سازی انتقال مستقیم فایل‌ها به SSH […]

برنامه Tabby (با نام سابق Terminus) یک شبیه‌ساز برنامه ترمینال در مک است که امکانات فوق‌العاده‌ای دارد و یک ابزار کامل و حرفه‌ای برای تمامی افرادی که مدیریت سرور‌ها را انجام می‌دهند به شمار می‌رود. ویژگی‌ها مدیریت کامل کانکشن‌های SSH دارای تم‌ها و رنگ‌بندی‌های مختلف کلید‌های میانبر کاربردی با قابلیت شخصی‌سازی انتقال مستقیم فایل‌ها به SSH […]

برنامه Tabby (با نام سابق Terminus) یک شبیه‌ساز برنامه ترمینال در مک است که امکانات فوق‌العاده‌ای دارد و یک ابزار کامل و حرفه‌ای برای تمامی افرادی که مدیریت سرور‌ها را انجام می‌دهند به شمار می‌رود. ویژگی‌ها مدیریت کامل کانکشن‌های SSH دارای تم‌ها و رنگ‌بندی‌های مختلف کلید‌های میانبر کاربردی با قابلیت شخصی‌سازی انتقال مستقیم فایل‌ها به SSH […]

برنامه Tabby (با نام سابق Terminus) یک شبیه‌ساز برنامه ترمینال در مک است که امکانات فوق‌العاده‌ای دارد و یک ابزار کامل و حرفه‌ای برای تمامی افرادی که مدیریت سرور‌ها را انجام می‌دهند به شمار می‌رود. ویژگی‌ها مدیریت کامل کانکشن‌های SSH دارای تم‌ها و رنگ‌بندی‌های مختلف کلید‌های میانبر کاربردی با قابلیت شخصی‌سازی انتقال مستقیم فایل‌ها به SSH […]

برنامه Tabby (با نام سابق Terminus) یک شبیه‌ساز برنامه ترمینال در مک است که امکانات فوق‌العاده‌ای دارد و یک ابزار کامل و حرفه‌ای برای تمامی افرادی که مدیریت سرور‌ها را انجام می‌دهند به شمار می‌رود. ویژگی‌ها مدیریت کامل کانکشن‌های SSH دارای تم‌ها و رنگ‌بندی‌های مختلف کلید‌های میانبر کاربردی با قابلیت شخصی‌سازی انتقال مستقیم فایل‌ها به SSH […]