برنامه Project Office Pro بایگانی - مک نید | دانلود برنامه مک، دانلود بازی مک، آموزش‌های مک
دنبال چه چیزی هستید؟

به کمک Project Office Pro یک برنامه کامل جهت مدیریت پروژه‌های خود داشته باشید. این برنامه به شما امکان مدیریت، ساخت و مدیریت پروژه‌ها را می‌دهد. می‌توانید تسک‌های جدید ثبت کنید، برای آن‌ها مایل‌استون تعریف کنید و آن‌ها را در گروه‌های مختلف سازماندهی کنید. برنامه Project Office Pro از Gantt Chart، ساختار‌های زمان‌بندی شده و … پشتیبانی می‌کند […]

به کمک Project Office Pro یک برنامه کامل جهت مدیریت پروژه‌های خود داشته باشید. این برنامه به شما امکان مدیریت، ساخت و مدیریت پروژه‌ها را می‌دهد. می‌توانید تسک‌های جدید ثبت کنید، برای آن‌ها مایل‌استون تعریف کنید و آن‌ها را در گروه‌های مختلف سازماندهی کنید. برنامه Project Office Pro از Gantt Chart، ساختار‌های زمان‌بندی شده و … پشتیبانی می‌کند […]

به کمک Project Office Pro یک برنامه کامل جهت مدیریت پروژه‌های خود داشته باشید. این برنامه به شما امکان مدیریت، ساخت و مدیریت پروژه‌ها را می‌دهد. می‌توانید تسک‌های جدید ثبت کنید، برای آن‌ها مایل‌استون تعریف کنید و آن‌ها را در گروه‌های مختلف سازماندهی کنید. برنامه Project Office Pro از Gantt Chart، ساختار‌های زمان‌بندی شده و … پشتیبانی می‌کند […]