برنامه MacClean360 بایگانی - مک نید | دانلود برنامه مک، دانلود بازی مک، آموزش‌های مک
دنبال چه چیزی هستید؟

به کمک برنامه MacClean360 مک خود را مدیریت و به‌سرعت تمیز کنید. این برنامه نه‌تنها فایل‌های اضافی و بدردنخور مک را حذف می‌کند بلکه سرعت و بهینه‌سازی مک را افزایش میدهد و آن را مثل روز اول خواهد کرد.

به کمک برنامه MacClean360 مک خود را مدیریت و به‌سرعت تمیز کنید. این برنامه نه‌تنها فایل‌های اضافی و بدردنخور مک را حذف می‌کند بلکه سرعت و بهینه‌سازی مک را افزایش میدهد و آن را مثل روز اول خواهد کرد.