دنبال چه چیزی هستید؟

Paste Queue برنامه‌ای برای صرفه جویی عالی در زمان حین Copy و Paste چندین مورد بین مکان‌های مختلف است. فقط کافیست ابتدا تمام موارد مورد نیاز خود را کپی کنید. سپس آن‌ها را یکی یکی یا همه را یکجا در محل موردنظر خود Paste کنید. با این برنامه شما هیچ نیازی به جابجایی بین منبع و مقصد خودتان ندارید! به عنوان […]

Paste Queue برنامه‌ای برای صرفه جویی عالی در زمان حین Copy و Paste چندین مورد بین مکان‌های مختلف است. فقط کافیست ابتدا تمام موارد مورد نیاز خود را کپی کنید. سپس آن‌ها را یکی یکی یا همه را یکجا در محل موردنظر خود Paste کنید. با این برنامه شما هیچ نیازی به جابجایی بین منبع و مقصد خودتان ندارید! به عنوان […]

Paste Queue برنامه‌ای برای صرفه جویی عالی در زمان حین Copy و Paste چندین مورد بین مکان‌های مختلف است. فقط کافیست ابتدا تمام موارد مورد نیاز خود را کپی کنید. سپس آن‌ها را یکی یکی یا همه را یکجا در محل موردنظر خود Paste کنید. با این برنامه شما هیچ نیازی به جابجایی بین منبع و مقصد خودتان ندارید! به عنوان […]