دنبال چه چیزی هستید؟

به کمک ابزار‌های برنامه Text Scanner شما می‌توانید هر عکس و یا فایل PDFای را به عنوان ورودی به برنامه بدهید و متن‌های آن عکس یا فایل PDF را از برنامه خروجی بگیرید. این برنامه فوق‌العاده بیش از ۱۰ زبان مختلف را پشتیبانی می‌کند. ویژگی‌ها شناسایی متن از روی عکس تشخیص QR Code تشخیص متن‌های دست‌نویس […]

به کمک ابزار‌های برنامه Text Scanner شما می‌توانید هر عکس و یا فایل PDFای را به عنوان ورودی به برنامه بدهید و متن‌های آن عکس یا فایل PDF را از برنامه خروجی بگیرید. این برنامه فوق‌العاده بیش از ۱۰ زبان مختلف را پشتیبانی می‌کند. ویژگی‌ها شناسایی متن از روی عکس تشخیص QR Code تشخیص متن‌های دست‌نویس […]

به کمک ابزار‌های برنامه Text Scanner شما می‌توانید هر عکس و یا فایل PDFای را به عنوان ورودی به برنامه بدهید و متن‌های آن عکس یا فایل PDF را از برنامه خروجی بگیرید. این برنامه فوق‌العاده بیش از ۱۰ زبان مختلف را پشتیبانی می‌کند. ویژگی‌ها شناسایی متن از روی عکس تشخیص QR Code تشخیص متن‌های دست‌نویس […]

به کمک ابزار‌های برنامه Text Scanner شما می‌توانید هر عکس و یا فایل PDFای را به عنوان ورودی به برنامه بدهید و متن‌های آن عکس یا فایل PDF را از برنامه خروجی بگیرید. این برنامه فوق‌العاده بیش از ۱۰ زبان مختلف را پشتیبانی می‌کند. ویژگی‌ها شناسایی متن از روی عکس تشخیص QR Code تشخیص متن‌های دست‌نویس […]

به کمک ابزار‌های برنامه Text Scanner شما می‌توانید هر عکس و یا فایل PDFای را به عنوان ورودی به برنامه بدهید و متن‌های آن عکس یا فایل PDF را از برنامه خروجی بگیرید. این برنامه فوق‌العاده بیش از ۱۰ زبان مختلف را پشتیبانی می‌کند. ویژگی‌ها شناسایی متن از روی عکس تشخیص QR Code تشخیص متن‌های دست‌نویس […]