دنبال چه چیزی هستید؟

فایل‌های خود را به راحتی اسکن، تبدیل و مدیریت کنید. با برنامه Readiris  که یک برنامه قدرتمند OCR است می‌تواند تمامی سند‌ها، تصاویر و یا فایل‌های PDF خود را قابل ویرایش، تبدیل و جستجو کنید. همچنین می‌توانید فایل‌های خود را داخل Cloud آپلود کنید و از هر کجا و هر زمانی به آنها دسترسی داشته […]

فایل‌های خود را به راحتی اسکن، تبدیل و مدیریت کنید. با برنامه Readiris  که یک برنامه قدرتمند OCR است می‌تواند تمامی سند‌ها، تصاویر و یا فایل‌های PDF خود را قابل ویرایش، تبدیل و جستجو کنید.

فایل‌های خود را به راحتی اسکن، تبدیل و مدیریت کنید. با برنامه Readiris  که یک برنامه قدرتمند OCR است می‌تواند تمامی سند‌ها، تصاویر و یا فایل‌های PDF خود را قابل ویرایش، تبدیل و جستجو کنید.

فایل‌های خود را به راحتی اسکن، تبدیل و مدیریت کنید. با برنامه Readiris  که یک برنامه قدرتمند OCR است می‌تواند تمامی سند‌ها، تصاویر و یا فایل‌های PDF خود را قابل ویرایش، تبدیل و جستجو کنید.

فایل های خود را به راحتی اسکن ، تبدیل و مدیریت کنید . با برنامه Readiris 15 که یک برنامه قدرتمند OCR می باشد می تواند تمامی سند ها ، تصاویر و یا فایل های PDF خود را قابل ویرایش ، تبدیل و جستجو کنید .

فایل های خود را به راحتی اسکن ، تبدیل و مدیریت کنید . با برنامه Readiris 15 که یک برنامه قدرتمند OCR می باشد می تواند تمامی سند ها ، تصاویر و یا فایل های PDF خود را قابل ویرایش ، تبدیل و جستجو کنید .

فایل های خود را به راحتی اسکن ، تبدیل و مدیریت کنید . با برنامه Readiris 15 که یک برنامه قدرتمند OCR می باشد می تواند تمامی سند ها ، تصاویر و یا فایل های PDF خود را قابل ویرایش ، تبدیل و جستجو کنید .