دنبال چه چیزی هستید؟

Senuti برنامه ای که به شما در انتقال موسیقی از iPod به کامپیوتر کمک میکند. این برنامه اطلاعات را از iTunesDB file که واقع در iPod شما قرار دارد را می خواند تا از طریق ان بتواند تمام اطلاعات درون فایل های موسیقی شما در iPod را بازیابد. این برنامه در حال حاضر تحت توسعه […]

Senuti برنامه ای که به شما در انتقال موسیقی از iPod به کامپیوتر کمک میکند. این برنامه اطلاعات را از iTunesDB file که واقع در iPod شما قرار دارد را می خواند تا از طریق ان بتواند تمام اطلاعات درون فایل های موسیقی شما در iPod را بازیابد. این برنامه در حال حاضر تحت توسعه […]

Senuti برنامه ای که به شما در انتقال موسیقی از iPod به کامپیوتر کمک میکند. این برنامه اطلاعات را از iTunesDB file که واقع در iPod شما قرار دارد را می خواند تا از طریق ان بتواند تمام اطلاعات درون فایل های موسیقی شما در iPod را بازیابد. این برنامه در حال حاضر تحت توسعه […]