دنبال چه چیزی هستید؟

دربازی Crossbow Warrior او یکی از بهترین و قهرمان ها در زندگی می باشد و این شخص در این بازی بسیار حرفه ای شما هستید! شما باید داستانش و کارش را کشف کنید. شما باید پسر خود را در مقابل دشمنان خود نظیر ویلیام و سربازنش امن نگه دارید !