دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Internet Status به شما وضعیت اینترنت را از منوبار نشان می‌دهد و با یک نگاه می‌توانید متوجه شوید که اینترنت شما وصل است یا خیر و یا ترافیکی در حال ورود و خروج به اینترنت است یا خیر.

برنامه Internet Status به شما وضعیت اینترنت را از منوبار نشان می‌دهد و با یک نگاه می‌توانید متوجه شوید که اینترنت شما وصل است یا خیر و یا ترافیکی در حال ورود و خروج به اینترنت است یا خیر.

برنامه Internet Status به شما وضعیت اینترنت را از منوبار نشان می‌دهد و با یک نگاه می‌توانید متوجه شوید که اینترنت شما وصل است یا خیر و یا ترافیکی در حال ورود و خروج به اینترنت است یا خیر.