Parallels Desktop 12.2.1

Parallels Desktop 12.2.0

Parallels Desktop 12.1.3

Parallels Desktop 12.1.2

Parallels Desktop 12.1.1

Parallels Desktop Business Edition 12.1.0 (41489)

Parallels Desktop 12.0.2

Parallels Desktop 12.0.1

Parallels Desktop 11.2.1

Parallels Desktop 11.2.0

Parallels Desktop 11.1.3

Parallels Desktop 11.1.2

Parallels Desktop 11.1.1

Parallels Desktop Business Edition 11.1.0

مک نید را دوست دارم!