عطایی آنلاین

Easy Translation 1.1.2

Instant Translate 1.1.1

Translate Tab 2.0.1

iTranslate 1.3.0

Troga 1.7.8

TranslateIt! 15.0

Troga 1.7.7

Lingvo Dictionary 1.9.7

Troga 1.7.6

Troga 1.7.5

TranslateQ 2.0.4

Lingvo Dictionary 1.9.6

Translation 1.3

Rosetta Stone TOTALe 5.0.13

Wokabulary 3.2

iTranslate 1.2

Lingvo Dictionary 1.9.5