iTranslate 1.4.5

iTranslate 1.4.4

Instant Translate 3.1.0

Instant Translate 3.0.2

Instant Translate 3.0.1

Instant Translate 2.0

Instant Translate 1.2.1

Instant Translate 1.2.0

Easy Translation 1.5.0

Instant Translate 1.1.3

Easy Translation 1.1.2

Instant Translate 1.1.1

Translate Tab 2.0.1

iTranslate 1.3.0

Troga 1.7.8

TranslateIt! 15.0

Troga 1.7.7

Lingvo Dictionary 1.9.7

Troga 1.7.6

Troga 1.7.5

TranslateQ 2.0.4

Lingvo Dictionary 1.9.6

Translation 1.3

Rosetta Stone TOTALe 5.0.13

صفحه 1 از 212