لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

Easy Translation 1.1.2

Instant Translate 1.1.1

Translate Tab 2.0.1

iTranslate 1.3.0

Troga 1.7.8

TranslateIt! 15.0

Troga 1.7.7

Lingvo Dictionary 1.9.7

Troga 1.7.6

Troga 1.7.5

TranslateQ 2.0.4

Lingvo Dictionary 1.9.6

Translation 1.3

Rosetta Stone TOTALe 5.0.13

Wokabulary 3.2

iTranslate 1.2

Lingvo Dictionary 1.9.5